De innovatie-inkomensaftrek – wat is nieuw?

Vanaf 1 juli 2016 verdwijnen de netto-inkomsten uit octrooien langzaam.

De regeling is vervangen door een nieuw regime – de innovatie-inkomensaftrek. Onder invloed van het BEPS-actieplan werden de lidstaten namelijk verzocht hun wetgeving af te stemmen op de OESO-richtlijnen.

De nieuwe regeling vertoont aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van de aftrek van octrooi-inkomsten en heeft een breder toepassingsgebied. Er wordt ook rekening gehouden met andere intellectuele-eigendomsrechten, zoals auteursrechtelijk beschermde software. Bovendien wordt de compensatie die voortvloeit uit de verkoop van intellectuele eigendom onder bepaalde voorwaarden beschouwd als inkomsten in het kader van de nieuwe aftrek.

De aftrek van de nieuwe regeling is gestegen van 80% naar 85%.

Lees op deze pagina meer over innovatieaftrek.

De aftrek voor octrooi-inkomsten: OESO beïnvloedt het Belgische regime

Met ingang van het boekjaar 2008 zouden bedrijven 80% van het bruto-inkomen kunnen beschouwen als zijnde vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dat betekende een verlaging van het effectieve belastingtarief voor een dergelijk inkomen tot maximaal 6,798% (20% van het normale tarief van de vennootschapsbelasting van 33,99%). Het doel van deze maatregel was het stimuleren van innovatie door middel van onderzoek en ontwikkeling en het stimuleren van de bescherming ervan door middel van octrooien.

Niet alle ondernemingen in België kwamen in aanmerking voor de aftrek van octrooi-inkomsten. Dat komt omdat de aftrek beperkt is tot octrooien. De software-industrie viel vaak buiten de boot omdat haar intellectuele eigendom zelden beschermd wordt door octrooien.

Bovendien moesten bedrijven wachten op de erkenning van het octrooi voordat ze de aftrek konden toepassen.

Op verzoek van de OESO heeft België de octrooiaftrekregeling afgeschaft en vervangen door de innovatie-inkomensaftrek. De regering heeft ook, in het kader van de OESO-richtlijnen, een overgangsregeling voorzien die bedrijven toelaat om het oude regime onder bepaalde voorwaarden nog vijf jaar langer toe te passen.

Overgangsregelingen

Belastingplichtigen kunnen nog tot 30 juni 2021 de aftrek voor octrooi-inkomsten toepassen voor zelfontwikkelde octrooien die vóór 1 juli 2016 zijn aangevraagd en voor verbeterde octrooien en licenties op octrooien die vóór die datum zijn verworven.

Om misbruik te voorkomen, is de overgangsregeling niet van toepassing op octrooien die direct of indirect na 1 januari 2016 zijn verworven en die niet in aanmerking komen voor de octrooi-inkomstenaftrek (of een soortgelijke regeling naar buitenlands recht) bij de inbrengende vennootschap.

Lees ook: 5 Tips voor het kiezen van de juiste bank voor je bedrijf